Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Không lập hóa đơn xuất khẩu, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu được quy định cụ thể tại Thông tư 219/2013/TT-BTC. Nếu doanh nghiệp thiếu một trong những điều kiện đó, sẽ không được khấu trừ thuế, hoặc phải tính thuế GTGT đầu ra. Trường hợp doanh nghiệp không lập hóa đơn xuất khẩu, sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu. 
Theo Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  1. Hợp đồng xuất khẩu
  2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan
  3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng
  4. Hóa đơn thương mại

Trường hợp doanh nghiệp không lập hóa đơn với hàng xuất khẩu, sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Saigonicom mời các bạn tham khảo:
Công văn số Công văn 4046/TCT-KK của Tổng cục thuế về vấn đề này:
Kính gửi:
                       – Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh
                       – Công ty TNHH HaNoi You Steel

Trả lời công văn số 1260/CT-KT1 ngày 22/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh báo cáo vướng mắc về xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Chương 5 (Xử phạt vi phạm hành chỉnh về hóa đơn) Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Điều 15, Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/20Í1/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Khoản 2 Điều 3, Khoản l(k) Điều 4, Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 1260/CT-KT1 ngày 22/5/2015 về việc báo cáo vướng mắc xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với đề nghị xem xét, giải quyết để Công ty TNHH HaNoi You Steel được kê khai điều chỉnh tăng số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được hoàn thuế tương ứng với số thuế giá trị gia tăng đầu vào của Công ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài nhưng không lập hóa đem xuất khẩu mà lập hóa đơn giá trị gia tăng và số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thanh toán cho người bán.….

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài viết mới
Đang mở...